wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
 • Roana Robert Włodarczyk
  NIP: 948-164-86-75
 • E-mail:biuro@roana24.pl
 • Telefon603 599 589
  796 151 315
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00
Systemy płatności
 • Przelewy24
Statystyka
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 50580 klientów

Regulamin

Artykuł 10. Dane osobowe

 1. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., („Rozporządzenie”), niniejszym Regulaminem oraz Polityką plików Cookies, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu, mających zastosowanie w stosunku do Użytkowników będących osobami fizycznymi.
 2. Administrator i Sprzedawca („Współadministratorzy”) są współadministratorami danych osobowych Użytkowników w rozumieniu właściwych przepisów Rozporządzenia. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celach i w czasie określonym w niniejszym Regulaminie. W związku z powyższym Współadministratorzy ustalają, że:
  1) Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkowników za realizację obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów Rozporządzenia w imieniu własnym i w imieniu Sprzedawcy;
  2) Administrator i Sprzedawca są odpowiedzialni względem Użytkowników za realizację praw wynikających z właściwych przepisów Rozporządzenia oraz za wzajemne poinformowanie się o zgłoszeniu żądania przez Kupującego;
  3)Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o wycieku danych, nie później niż w ciągu 72 godzin od jego wykrycia;
  4)Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia, z zachowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa oraz należytej staranności.
 1. Z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 9, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika jedynie w celu realizacji Umowy i umów sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji tych umów.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:
 • Prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art.15 Rozporządzenia:

Na żądanie Użytkownika dotyczące dostępu do jego danych Administrator informuje Użytkownika, czy przetwarza jego dane, oraz informuje Użytkownika o szczegółach przetwarzania zgodnie z Rozporządzaniem, a także udziela Użytkownikowi dostępu do danych go dotyczących. Dostęp do danych będzie zrealizowany przez przesłanie kopii danych drogą elektroniczną. W przypadku żądania dostarczenia kolejnej kopii danych w formie papierowej Administrator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami związanymi z ich przygotowaniem w takiej formie i wysłaniem zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia.

1) Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia:
Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie Użytkownika.

2)Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia w zakresie, w jakim usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi Administratora przepisami, w szczególności przepisami o rachunkowości.

3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia w zakresie, w jakim Administrator może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w kontekście obowiązujących go przepisów oraz w jakim nie narusza to prawa Administratora do dochodzenia swoich roszczeń od Użytkownika.

4) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia:

5) Jeżeli Użytkownik zgłosi umotywowany jego szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jego danych a dane są przetwarzane przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia:
Na żądanie Użytkownika Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Użytkownika, który dostarczył je w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub które przetwarzane są na podstawie zgody.

7) W przypadkach, w których przetwarzania danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane innemu Użytkownikowi jedynie w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej przez te osoby w roana24.pl.
 2. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje rozwiązania dostosowane do skali i charakteru przetwarzania zapewniając osobom, których dane dotyczą, najwyższy stopień ochrony wynikający zarówno ze stosowanych rozwiązań technologicznych, jak i organizacyjnych.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Administratora podmiotom trzecim, które na jego zlecenie wykonują zadania związane z realizacją Umowy.
 4. Administrator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Użytkownika, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych.
 5. Dane osobowe przechowywane są w serwisie roana24.pl w czasie funkcjonowania Konta oraz po jego usunięciu w czasie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także rozpatrywania skarg i wniosków Użytkowników wynikających z Umowy lub umów sprzedaży, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.
 6. Użytkownik w razie zmiany danych, o których mowa w niniejszym artykule, poinformuje niezwłocznie Administratora w celu aktualizacji danych osobowych.
 7. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, jedynie w przypadku uzyskania zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 8. Administrator stosuje wobec Użytkowników profilowanie w rozumieniu art. 4 pkt 4) Rozporządzenia w celu prezentacji wybranych ofert dopasowanych do poszczególnych Użytkowników. Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec takiego profilowania.
 9. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
 10. Wszelkie przysługujące Użytkownikom prawa, wymienione w art. 10 ust. 4 niniejszego Regulaminu, będą realizowane przy przekazaniu ich z Konta w celu weryfikacji tożsamości.
 11. Sprzedawca niniejszym zobowiązuje się do:
 • Przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z Rozporządzeniem;
 • Przetwarzania danych osobowych otrzymanych od roana24.pl w związku z transakcjami dokonanymi przez Kupujących wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Kupującym w ramach arena.pl oraz zabezpieczeniu roszczeń Sprzedawcy;
 • Niezwłocznego poinformowania Administratora o wycieku danych, jeżeli do niego dojdzie;
 • Niezwłocznego przekazywania Administratorowi żądań Kupujących odnośnie realizacji przyznanych im przez Rozporządzenie praw, o których mowa w niniejszym artykule,
 • Wykonania żądań Kupujących odnośnie realizacji przyznanych im przez Rozporządzenie praw, o których mowa w niniejszym artykule przekazanych przez Administratora na wniosek Kupującego.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:IDO Roana Kobylany 225a 26-640 Skaryszew


Regulamin sklepu
 

Jak zgłaszać reklamację?

A. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się produkty najwyższej jakości, pozbawione jakichkolwiek wad. Za ewentualne wady odpowiadamy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)–556(3) KC.). 
 

B. Jeżeli chcesz zareklamować produkt, możesz to zrobić: - pisząc na adres email: roana24@int.pl lub; w formie pisemnej kierując reklamację na adres: Roana Robert Włodarczyk Kobylany 225A 26-640 Skaryszew
 

C. Poprawnie składana przez Ciebie reklamacja, powinna zawierać co najmniej: - Twoje imię i nazwisko oraz adres, - nazwa oferty  i datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem Twojego żądania, Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji możemy zwrócić się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Ciebie adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Zadbaj o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony. UWAGA: Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. 
 

D. GWARANCJA Jeśli sprzedawany przez nas produkt objęty jest gwarancją producenta lub importera, jej zakres potwierdza dokument gwarancyjny. W przypadku produktów objętych gwarancją, w opisie naszej Oferty umieszczamy informacje o treści i sposobie gwarancji, którą objęty jest sprzedawany produkt. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących reklamacji produktu z tytułu gwarancji, możesz zgłosić reklamację powołując się na nią w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub skontaktować się bezpośrednio z gwarantem (co w określonych sytuacjach może przyspieszyć proces reklamacji).


E. Dostawa produktów możliwa jest tylko na terenie Polski, w terminie określonym w danej Ofercie i następuje na adres wskazany przez kupującego.

F. Faktury za zakupiony produkt są przesyłane w formie elektronicznej. W związku z tym, akceptacja naszej Oferty stanowi jednocześnie Twoją zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

G.Nabywcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Radomiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, 

H. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 9 zł (słownie: dziewięć złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem

I. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

.


Polityka Prywatności

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów znajdują się w zbiorze danych sklepu Roana24.pl. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji składanych zamówień oraz korespondencji pomiędzy naszą firmą a Klientami.

 

Nie udostępniamy danych osobowych naszych Klientów osobom trzecim. Każda osoba, której dane znajdują się w naszym zbiorze, ma prawo do ich przeglądania, poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania bądź usunięcia z naszego zbioru.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl